Postcard to the future

Peter Svarzbein, wheat paste, 25' x 30', 2013